محورهای پذیرش مقاله دومین کنفرانس عمران،معماری و شهرسازی در افق ۱۴۰۴

محورهای کنفرانس

جهت مشاهده در اندازه واقعی روی تصویر کلیک کنید.