شورای سیاستگذاری و دبیران

بسمه تعالی

چارت کنفرانس

رییس کنفرانس : جناب آقای مهندس محمدرضا عابدی محزون

دبیر اجرایی کنفرانس : جناب آقای مهندس محمد کاظمی

دبیرعلمی کنفرانس : جناب آقای مهندس وحید امیری

مدیر برنامه ریزی : جناب آقای مهندس مصطفی خیری